Spring naar content

Overlegscheiden

Iedere ex-partner heeft bij een overlegscheiding een eigen advocaat, die ook mediator moet zijn. Onder begeleiding van een onafhankelijke coach gaan beide ex-partners en de advocaten in teamverband met elkaar in gesprek. Als advocaat zorgen we ervoor dat jouw belangen voldoende aan bod komen, steeds in overleg met de ander. De coach zorgt ervoor dat iedereen gehoord wordt en begeleidt de gesprekken aan tafel. Waar nodig schakelen we een onpartijdige financieel adviseur in: deze schetst de toekomstplaatjes voor beiden, houdt rekening met fiscale mogelijkheden/risico’s en waardeert (indien van toepassing) de onderneming. Je staat dus niet tegenover elkaar en de rechter hoeft geen knopen door te hakken, dat doen we samen.

Kennismaking
Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek, waarin we kijken of het klikt. We luisteren naar je verhaal en kijken wat nodig is. We geven basisinformatie over het emotionele stuk van scheiden, de rouwverwerking. De spelregels en werkwijze van overlegscheiden worden besproken. Daarna zoeken we contact met de andere advocaat en samen kiezen we een passende coach. Met de coach hebben de partners een afzonderlijk kennismakingsgesprek. Doorgaans plannen we een aantal gesprekken vooruit. Indien de situatie vraagt om het inschakelen van een financieel deskundige (bijvoorbeeld in geval van een onderneming of internationaal huwelijk) dan wordt deze, zesde in overleg gekozen persoon aan het team toegevoegd. Deze deskundige is onpartijdig.

Start teamgesprekken
Voorafgaand aan het eerste teamgesprek ontvang je in concept de overlegscheidingsovereenkomst, waarin de spelregels staan voor alle teamleden. Onder meer persoonlijk aanwezig zijn bij de gesprekken, respectvolle communicatie, transparantie, gelijkwaardigheid en vertrouwelijkheid zijn van belang. Belangrijk is ook, dat er naar elkaar wordt geluisterd, dat beide partners bereid zijn om elkaar tegemoet te komen en dat beide advocaten niet meer mogen werken voor een van de partners als de overlegscheiding niet zou slagen. Deze overeenkomst wordt getekend tijdens het eerste gesprek.

Elk teamgesprek bereidt je eerst samen voor met je eigen advocaat (‘twee aan twee’). Voor ieder gesprek met het team wordt een duidelijke agenda opgemaakt, zodat iedereen zich goed kan voorbereiden. Ook de twee advocaten en de coach hebben een afzonderlijk vooroverleg met drieën voordat een gesprek met het team start. Op die manier proberen we het gesprek op voorhand te stroomlijnen en te “managen”. Het komt de “efficiency” ten goede. Na ieder teamgesprek wordt een verslag gemaakt door een van de advocaten.

Scheidingsmelding
Wanneer er kinderen zijn, is het belangrijk dat wij als team het transformatieproces begeleiden van partners, naar ex-partners en van ex-partners naar collega-ouders. Om dat goed te doen, beginnen wij in het eerste gesprek de geschiedenis van de relatie en het waarom van de scheiding. We bekijken gezamenlijk of het echt op is tussen jullie. Het is ook mogelijk dat dit gesprek tussen partijen afzonderlijk met de coach plaatsvindt en niet in teamverband.

Ouderschapsplan
Als duidelijk is dat een scheiding onvermijdelijk is, wordt er een start gemaakt met het ouderschapsplan. Doorgaans zal de coach dit met de ouders samen bespreken en begeleiden. De coach praat ook met de kinderen indien zij daarvoor de geschikte leeftijd hebben.

Onder leiding van de coach -en waar nodig met hulp en overleg met je eigen advocaat- wordt er toegewerkt naar een ouderschapsplan op maat. Hierin wordt vastgelegd op welke wijze de ouders na scheiding vorm gaan geven aan het ouderschap. Dit gaat verder dan het vastleggen van de dagelijkse zorgtaken en vakantieperiodes.

Huisvesting
Een belangrijk onderdeel is altijd de toekomstige huisvesting van vaak een gezin, dat in twee huizen gaat wonen. Daarbij bekijken we of één van beiden het huis wil en kan overnemen, wie dat is en wat dat betekent voor de ander. Vaak wordt in de tussentijd al de gang gemaakt naar een hypotheekadviseur, die al een inschatting kan maken of de hypotheek kan worden overgenomen of welke financieringsmogelijkheden er zijn voor een andere toekomstige woning.

Alimentatie
We leggen als team uit hoe het berekenen van een kinder- en partneralimentatie in zijn werk gaat en bespreken jullie eigen wensen daarin en visie daarop. We maken daarbij in overleg berekeningen en brengen de verschillen in kaart en ook de mogelijkheden die er bestaan om hier afwijkende afspraken over te maken.

Verdeling van vermogen en schulden
We kijken of er sprake is van een gemeenschap van goederen of van huwelijksvoorwaarden en wat deze inhouden. Tevens brengen we samen in kaart welke vermogensbestanddelen er zijn (anders dan de echtelijke woning, de hypotheek en de eventueel daaraan gekoppelde polis, spaarrekening of ander product). We kijken naar het bestaan van ondernemingen, polissen, of er sprake is van schenkingen of erfenissen, welke bankrekeningen er zijn, welke roerende zaken (zoals de inboedel, auto’s, motoren, boten, caravans, kunst). Ook kijken we naar vorderingen op derden of schulden die er zijn. De bewijsstukken hiervan worden uitgewisseld tussen alle teamleden. Mogelijk is nader advies van een onpartijdig financieel deskundige noodzakelijk.

Fiscaal
Wij hebben uiteraard aandacht voor de fiscale aspecten. Wij beschikken zelf over een gerichte basiskennis. Indien nodig betrekken we een fiscaal deskundige bij het team als een probleem complex is en daarom vraagt.

Pensioen
Een afzonderlijk onderdeel vormt het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen, dat voor en tijdens het huwelijk is opgebouwd door beide partners of één van beiden. Dit kan in loondienst zijn geweest, in een eigen onderneming of in het buitenland. We vertellen je hoe de wet in elkaar zit en onderzoeken in teamverband of het wenselijke en zinvol kan zijn om daarvan af te wijken.

Convenant en stempel van de rechter
Als alle afspraken duidelijk zijn, leggen we die samen vast in een ouderschapsplan en een convenant. Deze worden ondertekend door alle teamleden. Wij dienen die gezamenlijk in met een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank. We formaliseren de scheiding en leggen uit, hoe dat in zijn werk gaat. Voor de rechter is de scheiding zodoende een stempelstuk en wij zorgen ervoor, dat de afspraken zodanig zijn, dat de rechter geen inhoudelijke bemoeienis hoeft te hebben met de scheiding. Daarna zorgen we ervoor dat de scheiding wordt aangetekend in het register van de burgerlijke stand en geven we praktische handvatten voor de rest van de afwikkeling en uitvoering van het convenant.