Spring naar content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden samenwerkingsverband KentieThomas

OPDRACHT

1. KentieThomas is een samenwerkingsverband van twee zelfstandig opererende advocaten/mediators, te weten mr D.J.D. Kentie en mr A.J.Y.M. Thomas. Ieder oefent een eigen, zelfstandige praktijk uit. Het kantoor van mr Kentie – Kentie Familierecht – is gevestigd te Breda, KvK 50042556. Het kantoor van mr Thomas – Thomas Familierecht – is gevestigd te Breda, KvK 54804051.

2. Opdrachten worden enkel en alleen door de opdrachtgever (verder te noemen cliënt) verstrekt aan een of meerdere individuele leden van het samenwerkingsverband (verder te noemen ‘de gecontracteerde advocaat’). De opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn aanvaard door de gecontracteerde advocaat, als individueel lid van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband zelf geldt nimmer als opdrachtnemer en wordt ook niet door de opdracht gebonden.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden en diensten, alsook op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, die de cliënt verstrekt aan een of meerdere gecontracteerde advocaten van KentieThomas en al diegene die voor de (individuele) leden van het samenwerkingsverband werkzaam zijn.

4. Een overeenkomst van opdracht komt pas tot stand na aanvaarding ervan door de betreffende advocaat. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de betreffende advocaat ten behoeve van de cliënt.

5. De cliënt dient alle voor de uitvoering van de opdracht relevante gegevens en informatie te verstrekken aan de behandelend advocaat, ook in geval van wijziging hiervan. De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens en informatie. De advocaten van KentieThomas zijn bevoegd om deze gegevens en informatie van de cliënt en het dossier in te zien en met elkaar te bespreken en zij zijn tevens bevoegd om afspraken te maken over onderlinge waarneming bij verhindering (zoals ziekte en vakantie). De cliënt staat uitdrukkelijk toe dat de gecontracteerde advocaat (dossier-)stukken overlegt aan de Raad voor Rechtsbijstand indien daarom wordt verzocht.

6. De gecontracteerde advocaat is niet verplicht om een aanwijzing van een cliënt op te volgen indien dit naar diens oordeel in strijd is met een goede behandeling van de zaak of met de voor advocaten geldende regels en verordeningen.

7. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst van opdracht met de cliënt, de verrichte werkzaamheden of de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

8. Zowel de gecontracteerde advocaat als de cliënt is bevoegd de overeenkomst van opdracht op te zeggen. De cliënt is gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen voor de tot het moment van opzegging verrichte werkzaamheden.

9. KentieThomas archiveert de dossiers gedurende 7 jaar na beëindiging daarvan. Daarna worden de dossiers vernietigd.

HONORARIUM/KOSTEN

10. De werkzaamheden zullen door de gecontracteerde advocaat in rekening worden gebracht op basis van tijdseenheden van

6 minuten, tegen een vast te stellen uurtarief of op basis van een afgesproken vaste prijs, te verhogen met 21% BTW.  Daarnaast is de cliënt tevens verschuldigd de ten behoeve van de zaak te maken kosten (verschotten genaamd), zoals onder andere griffierechten, kosten van een deurwaarder, reiskosten, benodigde uittreksels.

11. De gecontracteerde advocaat declareert maandelijks, gespecificeerd, de verrichte werkzaamheden, tenzij anders is

overeengekomen. De gecontracteerde advocaat heeft het recht om bij aanvang van de zaak of tussentijds van de cliënt een voorschot te verlangen. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht, tenzij anders is overeengekomen.

12. KentieThomas is gerechtigd het toepasselijke uurtarief ieder jaar op 1 juni of 1 juli aan te passen.

13. Betaling van de declaratie dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij

anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Alleen betaling door overmaking op een ten name van de gecontracteerde advocaat gestelde bank- en/of girorekening of betaling in contanten (tot het in de advocatuur algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt. Indien incassomaatregelen tegen de cliënt worden getroffen, die in verzuim is, komen de kosten daarvan ten laste van de cliënt. Bij niet betaling van de door of in opdracht van de gecontracteerde advocaat voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, is de gecontracteerde advocaat gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van de gecontracteerde advocaat voor schade die daardoor mocht ontstaan.

14. Indien de cliënt van mening is dat het honorarium niet op juiste wijze is vastgesteld, dient de cliënt binnen 14 dagen na

ontvangst van de declaratie schriftelijk te reclameren.

AANSPRAKELIJKHEID

15. De aansprakelijkheid van de gecontracteerde advocaat voor schade voortvloeiende uit of verbandhoudende met de

uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door de gecontracteerde advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende verzekeringspolis. Op verzoek van de cliënt kunnen nadere inlichtingen worden verstrekt over deze verzekering.

16. Alle aanspraken vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij de gecontracteerde advocaat binnen

een jaar nadat de feiten en omstandigheden waarop de aanspraak wordt gebaseerd, bekend zijn geworden bij de

opdrachtgever of een derde.

17. De gecontracteerde advocaat zal bij de inschakeling van niet bij hem werkzame derden de zorg van een goed

opdrachtnemer in acht nemen.

18. Mocht door of in verband met de uitvoering van de opdracht letsel aan personen of beschadigingen aan zaken worden

toegebracht waarvoor het samenwerkingsverband als zodanig dan wel de individuele gecontracteerde advocaat aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het eigen risico.

REIKWIJDTE, TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

19. Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van de individuele advocaten van het samenwerkingsverband

KentieThomas, maar tevens ten behoeve van het samenwerkingsverband en haar huidige, vroegere en toekomstige  werknemers, stagiaires en schoonmaakdiensten.

20. Op de tussen de gecontracteerde advocaat en haar cliënt gesloten overeenkomst en op eventuele ter uitvoering daarvan

gesloten nadere overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Tenzij arbitrage of bindend advies is overeengekomen, zullen geschillen uit deze overeenkomsten uitsluitend worden berecht door de Nederlandse rechter. Uitsluitend de rechtbank Breda is bevoegd kennis te nemen van een geschil tussen de gecontracteerdeadvocaat en de cliënt. Alvorens een beroep op de rechter te doen, dienen de gecontracteerde advocaat en de cliënt zich in te spannen om hun geschil in onderling overleg op te lossen.