Spring naar content
photo-1544574563-07339d4dbd3c

Hoe bereken je kinderalimentatie?

Ouders die wij begeleiden in hun (echt)scheiding vragen altijd: Hoe weet ik wat ik moet bijdragen in de kosten van de kinderen?Als kantoor vinden wij het van belang, dat zaken – waar mogelijk – praktisch worden opgelost. Een aantal jaar geleden (2013) is het alimentatierekensysteem gewijzigd met als doel de rekenwijze van kinderalimentatie simpeler te maken. De ervaring leert dat de nieuwe systematiek nog niet zo eenvoudig is, dat je zelf kunt berekenen wat de bijdrage in de kosten van de kinderen zou moeten zijn. Wij vertellen onze cliënten het volgende over de bijdrage in de kosten van de kinderen, waarbij er voldaan wordt aan de wettelijke maatstaven en de Tremanormen. Omwille van de leesbaarheid van deze blog, is een aantal zaken vereenvoudigd.  

In de wet staat dat er bij de bepaling van de bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen enerzijds gekeken moet worden naar de behoefte van de kinderen en anderzijds rekening gehouden moet worden met de draagkracht van onderhoudsplichtige(n). Dat zijn meestal de ouders, vandaar dat we de onderhoudsplichtige(n) hierna “ouders” noemen.

Behoefte
Wat is “behoefte”? De behoefte van kinderen is datgene, wat kinderen nodig hebben om door te leven op hetzelfde welstandsniveau als zij gewend zijn. Om de behoefte te kunnen vaststellen, wordt er gekeken naar het netto besteedbaar gezinsinkomen nét voordat de ouders uit elkaar zijn gegaan. Er zijn behoefte tabellen ontwikkeld, namelijk de ‘tabellen eigen aandeel kosten kinderen’, waaruit is af te lezen wat de behoefte is van kinderen bij een bepaalde leeftijd, gezinssamenstelling en gezinsinkomen. De behoefte geeft weer wat een kind kost exclusief kinderbijslag en bijzondere kosten. Bij bijzondere kosten kan gedacht worden aan niet door de ziektekostenverzekering gedekte ziektekosten, beugels, bijles, remedial teaching, dure excursies etc.

De behoefte kan worden onderverdeeld in twee soorten kosten, namelijk de dagelijkse kosten (ook wel woonplaatsgebonden kosten of oudergebonden-kosten genoemd) en de verblijfsoverstijgende kosten.

De dagelijkse kosten zijn de kosten die gemaakt worden voor de kinderen door ieder van de ouders zoals huur/hypotheek, gas, water, licht, eten, drinken, onderkleding, toiletspullen en eigen uitjes en eigen vakanties etc. De dagelijkse kosten worden gesteld op 70% van de behoefte. Aan de hand van de zorg in tijd die ieder van de ouders heeft, wordt bepaald welk percentage van de dagelijkse kosten door de betreffende ouder wordt gemaakt. Wanneer een ouder één dag in de week voor de kinderen zorgt, heeft deze ouder 15% van de dagelijkse kosten en de andere ouder 55%. Wanneer een ouder twee dagen in de week voor de kinderen zorgt, heeft deze ouder 25% van de dagelijkse kosten en de andere ouder 45%. Wanneer ouders de zorg ongeveer gelijk hebben verdeeld, hebben zij ieder de helft (35%) van de dagelijkse kosten.

De verblijfsoverstijgende kosten zijn kosten, die er zijn ongeacht bij wie de kinderen op dat moment verblijven. Hieronder vallen bijvoorbeeld schoolkosten, fietsen (onderhoud), mobiele telefoons en abonnementen, bovenkleding, sport, hobby’s/muziek etc. De verblijfsoverstijgende kosten bedragen 30% van de behoefte. De verblijfsoverstijgende en bijzondere kosten kunnen via een kinderrekening worden voldaan. Het is ook gebruikelijk dat de kinderbijslag op de kinderrekening wordt gestort ten behoeve van de kosten van de kinderen. Op die manier is voor beide ouders inzichtelijk hoe de betalingen aan de verblijfsoverstijgende en bijzondere kosten verlopen en of er een tekort of een overschot is op de kinderrekening.

Wanneer helder is wat de kinderen kosten en wie welke van deze kosten maakt, is het van belang dat er wordt gekeken naar wat ieder van de ouders op basis van het huidige inkomen kan bijdragen aan de kosten van de kinderen. Er wordt dus gekeken naar de draagkracht van ieder van de ouders.

Draagkracht
Aan de hand van het meest recente inkomen van de ouders wordt met behulp van ons alimentatierekenprogramma precies berekend, welke ruimte er is om bij te dragen in de kosten van de kinderen. Als duidelijk is wat ieder van de ouders aan draagkracht heeft, wordt de draagkracht vergeleken ten opzichte van de totale draagkracht en de behoefte van de kinderen. Uit die vergelijking blijkt, met welk bedrag de ouders dienen bij te dragen in de kosten van de kinderen. Vervolgens is het van belang welke dagelijkse kosten ieder al voor zijn/haar rekening neemt en wat er dan nog resteert voor de verblijfsoverstijgende kosten en of deze kosten worden voldaan via een kinderrekening of niet.

In de bovenstaande tekst is op een zo eenvoudig mogelijke manier uitgelegd, hoe kinderalimentatie wordt vastgesteld. Met een beetje hulp en een berekening wordt eenvoudig inzichtelijk wat ieders bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen dient te zijn. Bovendien kan dit desgewenst (jaarlijks) worden aangepast en/of indien er sprake is van een wijziging van omstandigheden. Bij een wijziging in omstandigheden kan gedacht worden aan een wijziging van inkomen, wijziging in de zorgverdeling, samenwonen van een van de ouders met een nieuwe partner etc. Deze wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben en het is daarom van belang dat de bijdrage in de kosten van de kinderen klopt.

Er zijn ook situaties denkbaar waarin er te weinig draagkracht is, er sprake is van een samengesteld gezin of dat er hoge bijzondere kosten zijn. In die situaties bespreken we met ouders wat de mogelijkheden zijn en worden er soms meer complexe berekeningen gemaakt. Van belang is dat er een uitkomst komt die er voor zorgt dat de kinderen niet tekort komen en dat de uitkomst voor ouders te behappen is. De uitkomst dient ook voor beide ouders rechtvaardig voor te komen. Omdat er bij de berekening rekening wordt gehouden met zorgverdeling, verdeling van draagkracht en andere bijzonderheden, begrijpen ouders hoe de bijdrage is opgebouwd en dit helpt strijd te voorkomen.

Heb je vragen hebben over de bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van je kinderen of in het algemeen over scheiden met kinderen? Dan kun je vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor. Wij staan je graag te woord en helpen je graag.