Spring naar content
Geregistreerd partnerschap ontbinden

Belangrijke wetswijzigingen
bij scheiding anno 2020/2021

Dat het recht altijd in beweging is, is uiteraard geen nieuws. De wereld verandert, dus de regels eveneens. Op het gebied van scheiden is er echter al een aantal jaren een hoop turbulentie. Er wijzigt veel. Sinds dit jaar zijn de partneralimentatie, de fiscaliteiten en pensioen aan de beurt.

Duur partneralimentatie

Vanaf 1 januari 2020 is de duur van de partneralimentatie verkort. Voor 1 januari bedroeg de maximale duur 12 jaar. Per 1 januari jl. is dat de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Op deze termijn van 5 jaar zijn in de wet nog wel een aantal uitzonderingen opgenomen voor zogenoemde schrijnende gevallen. Indien er kinderen zijn jonger dan 12 jaar, dan geldt er een alimentatietermijn totdat het jongste kind 12 jaar oud is. Indien een gerechtigde ofwel 10 jaar voor de AOW gerechtigde leeftijd zit ofwel is geboren op of voor 1 januari 1970 en indien het huwelijk minimaal 15 jaar heeft geduurd (aan beide voorwaarden moet zijn voldaan), dan geldt een termijn van maximaal 10 jaar. Tenslotte is het nog wel mogelijk om een verlenging van de alimentatietermijn te vragen bij het beëindigen ervan, als dat noodzakelijk zou zijn. Of de verlenging van de termijn wordt gegeven, is dan uiteraard aan de rechter te bepalen. Hoe daarmee zal worden omgegaan is nu nog onduidelijk. De praktijk zal dit gaan uitwijzen. Het is dus zaak de jurisprudentie goed in de gaten te houden.

Fiscale aftrek partneralimentatie

Naast deze verkorting van de alimentatieduur is de fiscale aftrekbaarheid van de partneralimentatie sinds dit jaar eveneens aan banden gelegd. De partneralimentatie was tot dit jaar nog volledig fiscaal aftrekbaar tegen het (hoogste) belastingtarief waarin de alimentatiebetaler viel. Sinds dit jaar wordt deze aftrekbaarheid in 3 jaar tijd langzaamaan afgebouwd naar een maximaal tarief van afgerond 37% in 2023. Voor de betaler maakt dat niet uit omdat zijn draagkracht eenmaal bepaalt wat hij netto kan betalen, maar voor de gerechtigde wel degelijk. Immers, als een betaler minder belastingaftrek heeft, dan kan deze bruto minder partneralimentatie betalen.

Pensioen bij scheiding

Voor wat betreft het pensioen bij scheiding, zal er met ingang van 1 januari 2021 een belangrijke wijziging optreden. Dit jaar geldt namelijk nog als hoofdregel dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk tussen ex echtelieden dient te worden verevend. Dat betekent dat op het moment dat een van de ex echtgenoten met pensioen gaat, een deel van het ouderdoms- pensioen aan de ander toekomt. Indien die ander echter op dat moment niet meer in leven mocht zijn, dan krijgt de gepensioneerde ex echtgenoot dit deel weer ‘terug’. Daarnaast geldt volgens de huidige pensioenwetgeving dat een eventueel opgebouwd nabestaandenpensioen (pensioen bij overlijden) voor de ander na scheiding gereserveerd blijft. Kortom, een ex echtgenoot ontvangt ofwel een deel van het ouderdomspensioen of een nabestaandenpensioen van de ander als dat aanwezig is bij scheiding. Vanaf 1 januari 2021 zal deze hoofdregel met grote mate van waarschijnlijkheid (de eerste kamer moet nog instemmen) gaan veranderen. Vanaf dat jaar zal de (ouderdoms-) pensioenverevening en de aanspraak op nabestaandenpensioen vervallen. In plaats daarvan gaat gelden, dat deze twee pensioenen omgezet worden (‘geconverteerd’) in een gegarandeerd ouderdomspensioen voor ieder van de ex echtelieden van gelijke hoogte. Dit betekent dat er een garantie is voor de minst verdienende dat er een ouderdomspensioen aanwezig zal zijn als hij/zij met pensioen gaat, ongeacht of de ander in leven is of niet. In deze nieuwe optie zal echter het nabestaandenpensioen volledig wegvallen. Ook is het in deze nieuwe optie zo, dat bij overlijden van een van beiden, het aandeel in het pensioen van degene die overlijdt, niet ‘teruggaat’ naar de andere echtgenoot. Deze nieuwe wetgeving is van toepassing indien de scheiding tussen twee echtelieden na 1 januari 2021 definitief wordt. Van deze nieuwe pensioenwetgeving mogen ex echtelieden afwijken bij convenant, maar de huidige regeling van pensioenverevening zal niet meer mogelijk zijn. Wie dus nog gebruik wilt maken van de voordelen van de huidige pensioenwetgeving, moet dus zorgen dat de scheiding nog dit jaar een feit zal zijn. Wij denken als mediator in Breda en omgeving Teteringen graag met je mee.